Hejný

####2017-04

Súčasnosť – apríl 2017

Už pol roka ako aktivista riešim prípravu architektúry konštruktívneho vyučovania 2. stupňa na ZŠ Felix.  Skús sa na to pozrieť cez Trello . Ak Ti to nejde, napíš. Pošlem Ti invitation…

####2017-06

Súčasnosť – jún 2017

ZŠ Felix 2. stupeň vidím ako dizajnérske/programátorské (emergentné) zadanie pre skupiny strojčekov, z ktorých každý má kapacitu 12mld neurónov a 50mld glií. Preto program/dizajn  musí motivovať autonómiu a súčasne kooperáciu tak, aby nastávala emergencia…

####2017-10

Súčasnosť – október 2017

Pracujeme na tvorbe konštruktívneho vyučovania humanitných predmetov Hejného metódou – pilot je Dejepis. Je principiálne odlišné od ostatných konštruktivizmov týmito princípmi:

popis interakcia nie
vyučovanie a výchova sú neoddeliteľné motivácia/abstrakcia pokyny/inštrukcie
odborná a sociálna spôsobilosť sú neoddeliteľné odbornosť/komunikatívnosť nestačí odbornosť
poznatok a zápis sú neoddeliteľné jazyk je otvorená hranica sveta jazyk nie je iba komunikačný nástroj
život sa uskutočňuje cez nástroje (napr. zmysly) sloboda/zodpovednosť realita je priamo nedostupná
republika/demokracia je motivačným prostredím diskusia/diskurz/participácia diktatúra/totalita nie je motivačným prostredím

Intro 2015

Tento text je otvoreným textom. Znamená to, že ho budem kontinuálne prerábať, pričom budem ponechávať aj staré formulácie. Nové formulácie budem značkovať reťazcom ####Cislo/Dátum RRRR-MM. Ich koniec znackujem retazcom ####, alebo je vyznačený nasledujúcim RRRR-MM.

Hejného prednáška – október 2015

7.10.15, 10:50 na FIF UK Hejný prednášal na tému “Vyučovanie matematiky môže prispieť k rozvoji demokracie”.

Preto už od minulého týždňa lietam od radosti, že sa nám to podarilo zorganizovať.

Najdôležitejšie detaily Runnera:

09:55  Hlavná stanica – do auta si k nám s Dagmar sadá Jirotková a Hejný.
Je pustený Miles Davis Kind of Blue.

10:15  FIF UK – stretávame sa s Oľgou, ktorá pripravuje zajtrajšiu akciu v Telekome. Pijeme s Jirotkovou sypaný japonský zelený čaj Gyokuro.  Hejný hovorí, že už má kávu a miešať ju s čajom je barbarstvo.

10:50  Prednáška – každá Hejného veta je úplne jasná, jednoduchá a počuť v nej celú matematiku (napriek tomu, že v nej nepadne  o nej ani slovo), filozofiu, psychológiu, atď. – kognitívna veda, proste neuveriteľné.
(Máme to natočené, zostriháme a dáme na web – trvá nám to veľmi dlho, už 10 mesiacov, a je to už blízko :-)), áno, tu to je, šaliem od radosti: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-pedagogiky/zo-zivota-katedry/

Môžete sami posúdiť, či ste v živote počuli niečo zrozumiteľnejšie=konzistentnejšie, ako Hejného myslenie.  Podľa mňa je to ďaleko presnejšia verzia Alefu ako tá Borgesova.

12:30 Obed – presunuli sme sa spolu s Môťovskou, Šefránkom a Danielom (on to točil) do http://www.veglife.sk/index.php.
Objednali sme slovami Hejného “vynikajúce jedlo”:
7x Fazuľová polievka
4x Tempeh na wok zelenine, pečené zemiaky
1x Tempeh na wok zelenine, ryža natural
2x Olivovo-syrová mozaika, pečené zemiaky
7x šalát strúhaná mrkva s kúskami ananásu
7x Mrkvovo-jablkový koláč
2 džbány mrkvovej šťavy

Jedna z diskusných tém na obede bol aj obrovský úspech ich kolegu z katedry – Kvasza, v konkurencii takých logikov ako Jaakko Hintikka.

8.10.15, 14:00 v Telekome viedli Hejný s Boledovičovou Webinár “Ako vytvárať prostredie podporujúce motiváciu”.

13:30  Krátka diskusia s Hejným o Husserlovi…
Myslím si, že najsilnejšia vlastnosť Hejného metódy je
proceptový prístup, v ktorom výraz vyjadruje operáciu aj výsledok.  Tým sa fixuje vzťah štrukturálnej príbuznosti kognície s empíriou, čo dáva usudzovaniu trvalú garanciu, ku ktorej sa dá v prípade problémov, alebo chýb vždy vrátiť. Uskutočňuje sa tým hlavné východisko Hejného metódy: zmysluplná motivácia.  Je to taký dobrý nápad, že ho už odskúšavam aj  v prirodzenom jazyku. Výsledkom je, že sa nedá ideologizovať. Funguje to, diera nakoniec, na ktorú je potrebná odhodlanosť, dôkladnosť a trpezlivosť, zostáva v múre a nie v mojej hlave. Druhí si to všímajú a tiež skúšajú svoje hlavy. Navrhujem to testovať aj v humanitných predmetoch, napr. v histórii, alebo politológii (aj tu je už 1 výsledok – jeden príklad historicko-politologického prostredia). Ale nie z logického vonkajška, ako sa o to snažili Avenarius, Mach a Viedenský krúžok, ale z matematického vnútra jazyka. Prvý krok týmto smerom je, že zo svojho jazyka vyškrtávam všetky nesprávne “výpočty/operácie”, čiže autoritatívne, vágne, zástupné pojmy, napr. “svojim  spôsobom”, “čo ak”,”asi”, “možno” atď., ktorými som doteraz premosťoval najťažšie  miesta svojej predstavivosti.  Získavam tým čas na rozmýšľanie na nové ťahy za bodkou druhých, ktoré presúvam pred bodku a tak ihneď s nimi testujem.  Čiže ak prídeme ku 200 metrovej priepasti, nepoviem  “prejdeme ju nejakým spôsobom”, ako niečo zanedbateľné. A potom nepokračujem už za ňou tým dôležitým, (lebo nič o ňom neviem), ale hľadám stupy a chyty na skalách.

####1

Inovácie posledného roka (stav ku 5.10.16)

Za rok vznikli 2 nové nosné veci: a.  vytváram tzv. kvantitatívny jazyk (kvantitatívny vo fyzikálnom zmysle slova, fyzika ako veda kvantitatívneho pozorovania, vzťahov a zákonov). b. vzdal som sa tlaku, očakávania, čiže stimulácie, snažím sa o čistú motiváciu, ktorou integrujem autonómiu druhých do spolupráce, čiže diskusie

####

16:00 Na webinári som si potvrdil, že intuitívna voľnosť konštruovania poznania je koevolučne podmienená (osciluje) vysokou normatívnosťou matematickej bezospornosti (Nie axiomatizácia->pamäť, lebo to nie je voľnosť, ale normatívne neporozumenie. Ale intuícia<->axiomatizácia, ktoré sa vzájomne motivujú)

####2

táto formulácia je veľmi hmlistá, preto ju preformulujem: na všetko empirické si najprv musím vytvárať kognitívnu intuíciu, ktorá ma privádza ku kognitívnemu zovšeobecneniu, čiže abstrakčnému zdvihu, ktorý feedbackovo vstupuje do empirického testovania. Ním sa začína druhý, tretí, … n-tý rekurzívny krok (1 empíria->intuícia->abstrakcia->2 empíria->intuícia->abstrakcia->3 empíria->intuícia->abstrakcia->…n empíria->intuícia->abstrakcia), pričom nejde o vypočítateľnú/predvídateľnú/lineárnu dialektiku…

####

Hejný súhlasne odpovedal fantastickým príkladom zo slovenčiny: treba rozhodnúť, ktoré slovo bolo skôr, “dva”, alebo “pár” (Skúste to premyslieť). Naznačil tým vytvorenie matematického prostredia “Slovenčina” z matematického vnútra jazyka. Ním sa Slovenčina mení na predmet, ktorému možno rozumieť a netreba sa ho transmisívne/inštruktívne učiť naspamäť.

Zhrnutie môjho lietania

1. Jedine matematika berie filozofiu vážne. Filozofia je jej pojmovou heuristikou vo vrstve spredmetňovania a symbolizmu (Wittgenstein).
2. Lebo nejde o nudný reaktívny súčet všetkých detailov (Shakespearova pamäť od Borgesa), ale o tvorbu prostredia najlepšieho variantu, ktorý spätnoväzobne motivuje ďalšiu tvorivosť.
3. Vzniká tak tretia, samostatná kognitívna vrstva, redukcia/abstrakcia/kompresia  ( koherenčná inštrumentálna realita), najdôkaznejšie tvorivé prostredie, ktoré predlžuje naše empirické možnosti.
4. Iba ním sa dôkazovo orientujeme neosvetlenej časti za súčasným horizontom tak, že ho empiricky testujeme.
5. Hermeneutika ( historický výklad), Nehusserlovská fenomenológia, (vnímanie okamihu), ani ich kombinácia = Hermeneutická fenomenológia na to nestačia. Lebo sú v zajatí disipatívnosti zmyslovosti *1, z ktorej hádajú a to je málo (je to iba ten nudný súčet, začínajúci vždy odznova (2)). Potrebujeme rýchly, evolučne bezpečný pohyb v neosvetlenej časti reality (3).

*1 Matematiku možno popísať ako súčinnosť 3 kognitívnych vrstiev:  a. spredmetňovanie empírie/fyzická vrstva b. symbolizmus c. formalizmus. Okrajmi objektivity sú teda na jednej strane empíria (korešpondencia) a na druhej formalizmus (koherencia), ktoré sú izomorfické, hoci sa v nich dá pohybovať samostatne. Tento popis je motivačný pre ostatné vedy, ktoré rovnako potrebujú taký symbolizmus, ktorý konštruuje formalizmus. Lebo inak ich objektivita nemá druhý okraj.

6. Záver: Skutočný “vhľad”, “osvietenie”, “vytrženie” atď. nie sú prístupné priamo cez 2 a 5, ale iba nepriamo cez 3 a 4. Nestačí objektivitu používať ako užívateľ (lebo to znamená, že autonómia užívateľa neprispieva do diskurzu). Treba ju vytvárať ako konštruktér. Skúsme si preto položiť na stôl najcennejšie výťažky minulosti: napr. raný Husserl (striktná kognitívna konceptualizácia empirických procesov), Cassirer (virtuálne body schémy sú dynamické priesečníky jej ostatných prvkov), Carnap (nie sú metafyzické, ale izomorfné), Reichenbach (majú svoj začiatok v empírii, ale nekončia v nej), Quine (otláčajú sa vo fyzike, nie vo filozofii. Nejde však o pasívne otláčanie objektívnej empírie do reaktívneho rozumu = stimulovanie.  Ide o aktívny, motivovaný rozumový proces posúvania hraníc objektivity empírie), Davidson (preto je pravdivosť konštitutívna pre význam a nie naopak), Kuhn (ide o zjemňovanie celého pohľadu. Nový význam sa nemôže podobať tomu predošlému, hoci je to pohľad na tú istú realitu), Habermas vol1, vol2 (jeho neredukovateľnou súčasťou je komunikačná spôsobilosť).
Je to v súlade s Wittgentsteinovim delením Traktátu na osvetlenú časť o ktorej sa dá hovoriť (logika, (korigujem Wittgensteina  – matematika)) a neosvetlenú časť, ktorá sa dá iba ukazovať (etika).
Čím presnejšie hovoríme (= proceptuálnym jazykom motivovane konštruujeme svoje najgarantovanejšie presvedčenia), tým presnejšie ukazujeme (= motivovane konáme/performujeme) najgarantovanejšiu etiku. Horizont nášho hovorenia a konania je otvorený/vyvíja sa jeho obsah. Zodpovednosť je pre nás taká prirodzená súčasť motivácie posúvania horizontu, ktorý sa iba ukazuje (a nevyjadruje – Wittgensteinova obrazová teória významu) ako dýchanie.

Reklamy

Ak ťa oslovuje konzistencia, spoluutváraj túto stránku

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s