Kinetická psychológia – (Vít Hejný)

PROBLEMY METODOLOGIE

  1. NADANIE NIE JE STATICKO-POPISNÝ, ALE VZŤAŽNÝ POJEM, DÁ SA TEDA UTVÁRAŤ

s. 24 – nemožnosť umelého zrýchlenia skúsenostnej štruktúry žiakov

s. 25 – rozdiely vo výkonnosti  máme sklon vysvetľovať pomocou rozdielneho stupňa nadania.  Kinetická psychológia Víta Hejného odmieta pojem nadania ako staticko-popisný pojem. V dôsledku oddelenosti vedomej a nevedomej zložky poznávania máme sklon nedoceňovať možnosti zmeny…

s. 28 – každá ľudská vlastnosť sa ustaľuje pomaly a postupne ako určitá funkcia duševná, či telesná a len pre naše chybné poznanie je nesprávne hodnotená ako existencia nevzťažná, ktorá samostatne stojí a samu seba vo svojom jestvovaní podmieňuje. Tým práve sa nám nesprávne javí ako ustálená vlastnosť, ako zdanlivo nemeniteľná a osudove daná súcnosť.

s. 29 – Proti týmto mylným názorom… musíme vedieť vybrať na základe porovnávania určité spôsoby ako hodnotnejšie proti ostatným, menej hodnotným.

s. 34 – Zmyslové pochody sú všetky mechanizovateľné… Je to však iba prvá fáza výuky, orientačná, opakovacia, rekurentná. Druhá fáza je skúsenostná a tretia účelová…(treba nato myslieť v didaktických prostrediach. Teda nielen na štýl učenia a myslenia, ale aj na nadväzujúci kognitívny postup… čiže rôznorodosť je min. 2D – 3D).

s. 40 – Metodické zameranie na ľahké a rýchle naučenie, je príčinou toho, že budujeme v žiakovi formálne poznatky. Čiže nie vedome ozmyslené, skúsenosťami zdôvodnené.

s. 42 – Žiak nemôže mechanicky za vedenia učiteľa určitému vnemu priradiť príslušnú slovnú predstavu. Žiak musí za pomoci slovných predstáv určiť hodnotu vnemu.

s. 43 – Každý duševný pochod je prejavom organizmu ako celku…Žiak nepostrehuje vnútorné podstatné súvislosti vecí a udalostí, ale tvorí si len vonkajšie predstavy o predmetoch a udalostiach v okolí…na základe zmyslového vnímania. Dospelý naproti tomu systematicky usmerňuje svoju činnosť vnímania a predstavovania podľa požiadaviek logického myslenia…Nie je preto žiadnou zvláštnosťou, že si žiak behom prvého školského roku osvojí nielen znalosť písmen, ale aj mnoho hláskových spojov… Ľahkosť učenia sa hláskovým spojom je daná tým, že žiak z poznatkov jednotlivých písmen podľa návodu učiteľa a za jeho kontroly bez duševného vzťahového úkonu uskutočňuje operácie len v oblasti zmyslových činností, ktoré sú pomocou týchto zmyslových činností kontrolovateľné. Početný úkon sa však neodohráva procesom asociácie zmyslových vnemov, alebo predstáv, ale procesom zdôvodňovania cestou vyčísľovania. Práve preto je proces dôvodenia vyčíslovaním žiakom namáhavý, lebo opúšťa formu púheho zmyslového poznávania a je budovaný na vzťahovej vnútornej kvantitatívnej súvislosti. Žiak sa v snahe zdolať túto úlohu ľahšie, snaží uľahčiť si to zmyslovou činnosťou. Ak to učiteľ dovolí, žiak nahradí vzťahový vnem mnohosti prostým vnemom zmyslovým.  Žiak potom obraz mnohosti nevníma ako vzťahovú kvantitu, ale ako zrakový vnem, ku ktorému ako pri čítaní má priradiť určité slovo…

s. 44 Jedine správny metodický postup z hľadiska duševného uspôsobenia žiaka je postup budovania vnemov mnohosti cestou vyčísľovania a postupnej mechanizácie tohto úkonu, a nie teda samotných hotových zmyslových predstáv. Akékoľvek bezprostredné tvorenie poznatkov čísel na asociácii zmyslových predstáv je síce žiakom uvítané a vedie k urýchleniu vybudovania predstavy čísla, lenže povaha takto vytvoreného čísla je formálna. Formalizmus v poňatí čísla usmerňuje potom žiaka k tomu, aby aj samotné výpočtové úkony uskutočňoval asociáciou zmyslových predstáv tak, ako uskutočňuje proces čítania hláskových spojov… Učiteľ preto musí od žiaka žiadať zdôvodnenie abstrakcie otázkou: “Prečo 2+3 je 5?”

s. 45 Prakticky to znamená pracovať s čiarkami, kolečkami, počítadlom tak dlho, až žiak bude mať vytvorené predstavy mnohosti cestou ich vyčísľovania a budú vytvorené dynamické stereotypy úkonov počtených na týchto predstavách ako automatizované súdy o zákonitej vzťažnosti týchto predstáv. Tento postup musí byť zachovaný v celom rozsahu osnovanej látky, v našom prípade všetkých početných úkonov do 10. Až potom, až si žiak osvojil počítanie ako vzťažný proces na predstavách mnohosti, môžeme zaviesť používanie cifry, kktorá mu má pomôcť zjednodušiť pracné zapisovanie čiarok a kolečiek

2) PRAKTICKÉ MYSLENIE JE POD PRIRODZENÝM TLAKOM NÁZORNEJ EVIDENCIE

s. 48 Praktické myslenie vychodí z názornej evidencie. Pracujúci poznáva svojimi zmyslami konkrétne najjednoduchšie dáta situácie pracovnej, ktoré ho nútia cestou pracovného neúspechu k analýze a syntéze situácie, ktorá nezachodí do zložitej abstrakcie ani zložitého zovšeobecnenia. Tento proces myslenia pomenovávame často praktické myslenie, pre svoju názorovú evidentnosť. Pojmová formulácia poznatkov je tvorená priamo pracujúcim a postupuje pozvoľna, ako postupuje pracovný proces a mierou rastúcich skúsenosťí. Pre tvorivú účasť pracujúceho na praktickom myslení pri vedomí, že prekonáva prekážka a dosahuje cieľ pracovného úsilia, je záujmový vzťah pracujúceho k práci živý, pretože myslenie je podložené novou duševnou zložkou, a to zložkou snahovou, t.j. citovou kvalitou. Hovoríme, že pracovník má rád svoju prácu… Celý proces prebieha pod neprestajným tlakom a vplyvom názornej evidencie.

3) NÁCVIK/DRIL JE TLAK, KTORÝ NAHRÁDZA/PRESKAKUJE UVEDOMOVANIE, VÝSLEDKOM ČOHO JE REPRODUKCIA NAMIESTO TVORBY

s. 62-67 Každá vyučovacia metóda, ktorá nevychádza z poznania duševných pochodov žiaka, je zlá… Rozčlenením pochodu poznávania do uvedených činností (vnímanie, uvedomovanie, pamätanie) sa nám dostáva možnosť posúdiť, ktorá z uvedených činností je pre pochod poznávania najzávažnejšia, na ktorej sa najviac prejavuje pôsobenie psychicky nesprávnej vyučovacej metódy. Je to uvedomovanie. Ak si to učiteľ neuvedomuje, potom vychádza z predpokladu, že sa žiak v procese vyučovacom a teda v pochodoch poznávania musí podrobiť jeho vôli, čo ho vedie k tomu, že navodzuje učivo tak, že viac menej prinucuje žiaka k učeniu. V domnení, že tlakom na žiaka urýchľuje proces vyučovací a racionalizuje ho, usmerňuje učiteľ činnosť, uedomovanie na mechanické, nesamostatné dianie. Tlak, ktorým nepsychická metóda na žiaka pôsobí, spôsobuje, že v činnosti uvedomovania nie je u žiaka dostatočne zastúpený prvok samostatnosti a iniciatívnosti tak, že uvedomovanie je činnosťou mechanickou, pracujúcou z vôle učiteľa … Zmechanizovávanie činnosti uvedomovania je rozhodujúce pre celý pochod poznávania. Akonáhle uvedomovanie má povahu mechanickú a pasívnu, je celý pochod poznávania mechanický a nesamostatný a má povahu mechanicko-receptívnu (formálnu)… Používaním nepsychickej vyučovanej techniky sa postupne pochod mechanického poznávania psychicky upevňuje, to znamená, že nadobúda zvykovú povahu a ako duševný pochod pevnú psychickú stavbu…Skutočnosť, že psychicky vadný pochod nadobúda vlastnú pevnú stavbu v duševnom živote žiaka, je tým horšia že pôsobí v rámci duševného organizmu ako orgán, ktorý svojimi vlastnosťami ďalej pôsobí na poznávanie žiaka a trvale znižuje jeho poznávaciu spôsobilosť, ako aj samotné poznatky žiaka… Žiak sa totiž vyvíja od mechanického zmyslového poznávania a preto mu je bližšie a ľahšie, ako samostatné tvorivé myslenie… Každá vyučovacia metóda je súčasne metódou výchovnou. Preto nepsychická metóda vedie ku domýšľavosti, neskromnosti, tvrdohlavosti, nadradenosti, drzosti, neslušnosti, hádavosti, sebapreceňovaniu

s. 67

Iniciatívne zmyslové vnímanie ako všímavosť a pozornosť na to, kde sa čo pohne v spojitosti s dobrou pamäťou a s náležitou vyjadrovacou schopnosťou bez protiváhy samostatného myslenia a hodnotenia sú povahové determinanty nežiadúce…Pretože sa nehľadá v duševnej zákonitosti príčinná súvislosť žiakových prejavov, nehodnotia sa prejavy nechuti k učeniu ako symptomatické javy indikujúce určité príčiny, ale pokladajú sa za samostatné uspôsobenie duševné, je výchovným prostriedkom k odstráneniu žiakovho odporu k učeniu zosilnený nátlak na žiaka. Žiak je k učeniu systematicky donucovaný.

 

 

 

 

 

 

Reklamy

Ak ťa oslovuje konzistencia, spoluutváraj túto stránku

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s