140921 – Didaktické pojmy Štefana Šveca

Zručnosť – je manuálna, neuromuskulárna činnosť, na uplatnení ktorej majú istú účasť procesy vnímania aj intelektovo-poznávacie a socioafektívne procesy (psychomotorická schopnosť)

Spôsobnosť – operatívna schopnosť spôsobne (metodicky, plynule, pohotovo, ľahko a presne) uskutočniť a úplne ukončiť sled kognitívnych, alebo nonkognitívnych úkonov

Spôsobilosť – a) schopnosť byť niečím, niekým, b) všeobecná bytostná schopnosť vedome činiť (poznávať, konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, hrať sa, učiť sa, pracovať a odpočívať)

Vzťah medzi spôsobnosťou a spôsobilosťou: spôsobnosť, prepojovací modul zručnosti a spôsobilosti

==============================

Kurikulárny – cieľovoprogramový

Jadro – analytické usústavnenie

Stratégia – dlhorozsažný plán so sériou krokov

Instruction – výučba, celkový proces plánovania, realizovania a spätnoväzobného vyhodnocovania cieľového programu (kurikula), podľa ktorého učiteľ (lektor, cvičiteľ, tréner, ap.) uplatňuje osvedčené alebo úinné metódy, médiá a materiály; v implementačnom zmysle, proces dobre uváženého a plánovaného poskytovania sústavy poznatkov, hodnôt, spôsobných činností a komunikátov účastníkov učenia sa

Individualized instruction – individualizovaná výučba: sústava učenia, prispôsobujúca vyučovanie vlastnému tempu a individuálnym potrebám žiakov v danej učebnej skupine

group instruction – skupinové vyučovanie v malých skupinách (v rozsahu 3-15 členov) na individualizáciu a diferenciáciu vyučovania, napr. kooperatívneho skupinkového vyučovania) a vo veľkých skupinách (30+ členov na homadné vyučovanie, napr. prednáška v aule, masmediálna lekcia)

training – výcvik/tréning: inštrukčný proces, zacielený na osvojenie vymedzených zručností a zbehlostí spätých so zvláštnymi rolovými funkciami, alebo aktivitami, napr. nácvik pracovných úloh, výcvik tímu

education – všeobecné vzdelávanie

aptitude – vrodený, alebo ziskaný potenciál učiť sa vykonávať špecifickú fomu aktivity: pomene stála žiakova či študentova charakteristika (napr. osobnostná čta, nadanie), ktorá súvisí s jeho učebným výkonom, potenciálna schopnosť rozvíjať si istú zbehlosť, zručnosť, alebo spôsobnosť pred jej zacieleným rozvíjaním, vo výskumoch sa dáva ako tzv. premenná do kontextu so vzájomným pôsobením inej premennej – spôsobu výchovného zaobchádzania

capacity – schopnosť, zatiaľ nerozvinutá

skill(s) – spôsobnosť (dovednosť po česky), špeciálna schopnosť robiť ľahko a presne: štuktúrovaný spôsob operácií a zovšeobecnená technika na zvládnutie materiálu, alebo problému, a to ako zbehlosť, zručnosť, šikovnosť, obratnosť, spôsobilosť, osvojené inštrumentálne umenie robiť určitú kognitívnu činnosť

emergent (literacy) – vznikajúca, raná gramotnosť: rané štádiá učenia sa čítať a písať: ide o zvyšujúce sa uvedomovanie si tlačového sveta, zvyčajne spojeného s detskými učiacimi sa pozorujúcimi a pokúšajúcimi sa o procesy čítania a písania

accountability – preukázateľnosť

reflective learning – reflektívne učenie sa: (etymologicky odvodené nie od pojmu reflex, ale od javu reflexia), premýšľavé, rozjímavé učenie sa s nápaditým sprehľadnením a premietavých spätnoväzobným rozborom predchádzajúcej osobnej skúsenosti, alebo osobnej praxe s predsavzatím zdokonaliť následnú činnosť a s úsudkom o jej vykonaní

reflective teaching – reflektívne vyučovanie: vyučovanie, ktoré sa završuje systematickou spätnoväzobnou sebareflexiou o vlastnej vyučovacej práci a kritickou analýzou kvality a účinnosti vyučovacej hodiny, tematického celku, či väčšej organizačnej jednotky, aby sa skvalitnila práca a dosiahli sa lepšie účinky (prípadne aby sa zvýšila úroveň učiteľovej reflektivity a znížila sa úroveň jeho impulzivity v jeho štýle alebo koncepcii vyučovania) – veľmi cenné rozlíšenie, že opakom reflektivity je impulzivita. Resp. že je to jedna vec, čiže impulzivitou si zakrývame reflektivitu

transformative learning – transfomatívne učenie sa: učenie sa kritickým reflektovaním vlastných skúseností, domnienok, presvedčení, pocitov a mentálnych hľadísk na úćel konštruovania nových, alebo revidovaných interpretácií

action learning – akčné učenie sa, u. sa konaním: starší termín podobný klasickému pragmatistickému pojmu učenia sa konaním (learning by doing) a učenia sa činnosou (activity learning) pre novší pojem skúsenostného a zážitkového, expeienciálneho učenia sa (experiential learning)

____

viď tiež learning by making things

experiential learning – skúsenostné učenie, učenie sa konaním z bežných každodenných praktických skúseností a zážitkov učiaceho sa v interakcii so svojím sociálnym a prírodným okolím, zahŕňa vedomosti a spôsobnosti osvojené mimo knihy, alebo lekcie na hodine vyučovania pri učení sa prácou, hrou, alebo inou životnou situáciou, ide o akčné učenie sa, aktívne učenie sa, domáce skúsenosti, komunitné skúsenosti, vzdelávanie založené na skúsenostiach a zážitkoch, “hands on learning” (učenie sa poznatkom a činnostiam narábaním s vecami a dotýkaním sa vecí, napr. prírodovedným pokusom, skladaním, montovaním, činnosťou rúk a umu).

transformer – prepracovávateľ poznatkov; komunikátor poznatkov, ktorý ich mení, pretvára na študijný materiál, ktorého text nie je adekvátne vyjadrený z hľadiska (auto)didaktických hodnôt a funkcií, alebo cieľovej skupiny učiacich sa

multiplicator – znásobovateľ poznatkov: zaškolený lektor, ktorý rozširuje svoje znalosti a schopnosti špecifikovanej cieľovej skupine dospelých v účelových kuzoch vzdelávania a výcviku

operationalized objectives – operacionalizované ciele výučby vymedzenej v termínoch úkonov žiakov, ktoré majú byť schopní urobiť po splnení tohto krátkodobého cieľa i podcieľa, vyjadrujú sa slovesami, napr. vymenuje, definuje, spríkladní, rozoberie, narysuje, vynásobí, nameria, utvorí, vymyslí, preskočí, vyšplhá sa, pomôže, spolupracuje, iniciuje a pod. viac či menej konkrétne činnosti v kognitívnej, socioafektívnej a senzoricko-motorickej oblasti výučby

teaching – vyučovanie: sekvencia funkčne štuktúrovaných verbálnych a neverbálnych interakcií vyučujúceho a vyučovaného, ktorými sa postupne dosahujú požadované učebné výsledky

Referencia:

Pojmoslovné spory a ich riešenia vo výchovovede, Stimul 2003

Inovatívne prístupy v didaktike, UK 2011

Anglicko-slovenský lexikón, Iris 2007

Towards causal representation learning – https://arxiv.org/pdf/2102.11107.pdf

Theory of the learnable – https://people.mpi-inf.mpg.de/~mehlhorn/SeminarEvolvability/ValiantLearnable.pdf

Learning algorithms from circuit lower bounds – https://arxiv.org/abs/2012.14095

Ak ťa oslovuje konzistencia, spoluutváraj túto stránku

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s